3. Indkaldelse

Krisestaben indkaldes, når kommunaldirektøren eller en af ham bemyndiget person giver besked om det. Centercheferne skal straks underrette deres centerområde om planens iværksættelse. De normale ledelsesforhold bevares i videst muligt omfang.

Aktivering af krisestaben kan iværksættes af ethvert medlem af krisestaben jf. bilag 1 samt Actioncard - aktivering af krisestab.

I tvivlstilfælde bør man altid vælge det mest indgribende beredskabsniveau.

Monsido - statistik