6. Afvikling af møder

Kristabens møder foregår efter fast dagsorden.

Første møde i krisestaben

På første møde træffes beslutning om en række forhold, jf. bilag 3:

  • Ansvar og roller

    • Omfattede centre og institutioner

    • Hvem varetager funktionerne som formand og talsmand (som udgangspunkt borgmesteren)

  • Fælles situationsbillede

  • Ressourceoverblik – i krisestab og centre mv.

  • Koordinering med andre relevante myndigheder og organisationer

  • Opgaveoversigt og handlingsplan

  • Kommunikationsindsats, herunder interessentanalyse

Mødeafholdelse

Krisestaben aftaler mødeafholdelse afhængigt af den aktuelle situation, dog mindst én gang i døgnet.

Møder i krisestaben afvikles efter dagsorden for krisestaben, jf. bilag 4.

Til krisetabsmøderne deltager altid en medarbejder fra Fællescenter Sekretariat, som fører logbogen, jf. bilag 10.

Monsido - statistik