Vold og trusler mod ansatte

Actioncard

Målet med indsatsen

At hjælpe medarbejderen, forebygge og anmelde vold.

Hvem er de udsatte, som indsatsen retter sig imod?

Medarbejdere.

Handlinger

1. Psykisk førstehjælp

Kollega, der bliver bekendt med at en medarbejder er blevet udsat for vold eller trusler, sørger for, at der ydes psykisk førstehjælp.

2. Orientering til leder
Kollega sørger for at medarbejderens nærmeste leder bliver orienteret snarest muligt og altid indenfor samme dag, som episoden har fundet sted.

3. Lægebehandling
Er der sket fysisk skade sørges der for lægebehandling/lægeundersøgelse. Den skadelidte sendes aldrig alene af sted til læge eller akutmodtagelse, men følges af en kollega.

4. Kontakt til den krænkende person
Nærmeste leder kontakter den krænkende person og fortæller at vold/trusler ikke tolereres. Nærmeste leder har ansvar for stillingtagen til etablering af særlige sikkerhedsmæssige rammer for det fremadrettede samarbejde og for at give skriftligt besked til borgeren.

5. Politianmeldelse
Evt. politianmeldelse foretages af eller i samarbejde med nærmeste Centerchefen eller dennes chef. AMR kan også være behjælpelig med at foretage anmeldelsen. Politianmeldelse skal ske snarest muligt efter hændelsen, som udgangspunkt indenfor 24 timer.

6. Skadesanmeldelse
AMR orienteres om episoden indenfor 24 timer og har ansvar for skadesanmeldelse til arbejdsskadestyrelsen og forsikringsselskab.

7. Rekvirering af psykolog
Nærmeste leder har ansvaret for at tage stilling til rekvirering af psykolog.

8. Debriefing
Nærmeste leder indkalder til debriefing 1-3 døgn efter episoden.

9. Orientering til team
Nærmeste leder giver kort orientering til relevante teams ved førstkommende teammøde. Centerchef giver kort orientering på førstkommende personalemøde.

Hvem afmelder indsatsen?

Nærmeste leder.

Gør vi selv

Hjælp kollega/ medarbejder 
Anmeld til politiet/ skriv hændelsesforløb/ Anmeld arbejdsskade.
Lav handlingsplan for forebyggelse.
Inddrag AMR.

Fremmed assistance

Ring 1-1-2 hvis personen er i livsfare/ Ring 1-1-4 politiet.