Krisehjælp

Actioncard

Målet med indsatsen

At den rette hjælp ydes så hurtigt som muligt.

Handlinger

I prioriteret rækkefølge:

Når hændelsen sker:

Vurdér behov for akut hjælp – ring 1-1-2.

Giv kollegial, psykisk førstehjælp umiddelbart efter episoden:

  • Lad ikke din kollega være alene.
  • Skab ro og tryghed.
  • Lyt til din kollega og lad vedkommende fortælle, hvad der er sket.
  • Undgå at bagatellisere.
  • Undgå at kritisere din kollegas handlinger.
  • Hjælp med at kontakte familie og pårørende.
  • Følg eventuelt din kollega hjem.
  • Sørg for, at din kollega ikke er alene det første døgn.

Ledsag kollegaen til skadestuen, hvis det er påkrævet.

Umiddelbart efter ulykken:

Leder og AMR orienteres hurtigst muligt.

Leder sørger for, at der tilbydes krisehjælp til den skadelidte – NB: se herunder om rekvirering af krisehjælp, Fremmed Assistance.

Episoden anmeldes som arbejdsskade og anmeldes til politiet hurtigst muligt – gerne inden for 24 timer.

De øvrige medarbejdere skal orienteres om hændelsen.

Opfølgning:

Hold jævnlig kontakt med den pågældende medarbejder.

Støt medarbejderens tilbagevenden til arbejdet.

Giv mulighed for møde mellem skadelidte og andre involverede i episoden.

Hvem afmelder indsatsen?

Leder afmelder indsatsen.

Gør vi selv

Vi giver kollegial, psykisk førstehjælp.

Vi tilkalder akut hjælp eller ledsager til skadestuen.

Vi underretter leder og AMR.

Leder rekvirerer professionel krisehjælp

Vi anmelder episoden.

Leder orienterer øvrige medarbejdere.

Vi følger op og støtter medarbejderen.

Fremmed assistance

Rebild Kommune er ikke tilknyttet aftale om akutberedskab og har intet abonnement på krisehjælp. Det enkelte center afregner selv for de enkelte opgaver.

Falck kan rykke ud med kort varsel – og med krisehjælp til en større gruppe.

Ring: 70 10 20 12.