Vold, trusler, chikane og tilsvining rettet mod ansatte

Actioncard

Hvis en ansat (omtales som forulempet fremover) er blevet udsat for vold, trusler, chikane eller tilsvining, skal det som minimum behandles som en arbejdsskade/nær-ved-ulykke (afhængigt af om der er personskade).

Hvis et tilsyn er blevet fysisk blokeret/forhindret (nægtet adgang, f.eks. til en bygning eller en markvej er spærret) eller en ansat er forsøgt bestukket, så er det også en strafbar handling, men medmindre andet gør sig gældende (som f.eks. vold/tilsvining), er der ikke tale om at den ansatte er blevet forulempet.

Ledelsesansvar:

Fra ledelsens side skal der iværksættes følgende:

 • Kontakt til Tillidsrepræsentant (TR) og Arbejdsmiljørepræsentant (AMR) om hændelsen.

 • Samtale med den forulempede om hændelsen (med AMR eller TR til stede, hvis muligt).

 • Indberetning af hændelsen som arbejdsskade/nær-ved-ulykke, evt. sammen med AMR.

 • Politianmelde hændelsen, hvis den forulempede vurderer, at det er den bedste løsning.

 • Tilbyde psykologhjælp.
  Vær forstående overfor, at behovet for psykologhjælp måske først opstår efter et par måneder.

 • Følge op på politianmeldelsen (dvs. kontakt Nordjyllands Politi) minimum 1 gang hver 3. måned indtil sagen kommer for retten.

 • Kontakte hjemmet så forulempede ikke står alene når vedkommende kommer hjem (dog efter aftale med den forulempede).

Hvis Centerchefen ikke er til stede (ferie eller lignende) tilfalder ledelsesansvaret en stedfortræder, som kan være Centerchefen fra Plan, Byg og Vej eller direktøren for begge centre.

Kollegers ansvar:

De nærmeste/tilstedeværende kolleger bør snakke med den forulempede om hændelsen.
Dette skal foregå  på den forulempedes præmisser og det er ok at bruge flexrum/møderum til at tale ud i.
Gåture er også en mulighed til at tale ud, men vær opmærksom på tavshedspligt og om I kan overhøres.

Ikke alle har brug for at tale og andre har meget brug for at tale – tilpas indsatsen efter behov.

Kolleger skal gøre opmærksom på at denne beredskabsplan eksisterer, hvis den forulempede ikke kender den.
Hvis leder ikke har kontaktet AMR, så opfordres der til det.

Den forulempedes ansvar:

 • Orientér din Centerchef, TR/AMR om hændelsen.

 • Lav et detaljeret notat over hændelsen og læg på sagen.

 • Få talt ud om hændelsen efter behov.

 • Vurdér om hændelsen skal politianmeldes.

 • Tag imod psykologhjælp, hvis nødvendigt.
  Også selvom behovet måske først kommer efter et par måneder.

 • Ved politianmeldelse/ulykke/nær-ved-ulykke: sikre sig en kvittering for anmeldelse.

Politianmeldelse

Det er lederens ansvar, at anmeldelsen bliver skrevet og sendt men om det skal gøres, sker via en dialog mellem lederen og den forulempede, gerne med AMR til stede.

Politiet vil derefter begynde en sagsbehandling, og derigennem vurdere, om der er grundlag for at indlede en straffesag mod den anmeldte.

I de tilfælde hvor der kommer en straffesag, vil den voldstruede/voldsramte normalt blive ført som vidne i sagen og skal derfor opgive sit navn og sin adresse til politiet, men i sådanne sager vil det normalt være tilstrækkeligt at opgive arbejdspladsen som adresse, da man ønsker at bevare en vis anonymitet over for voldsmanden.

I forbindelse med afhøring i retten vil der ikke være garanti for, at man kan blive afhørt, uden den sigtede er tilstede. Det vil være en dommer, der afgør, om man kan afhøres, uden den sigtede er tilstede.

Rebild Kommune stiller juridisk bistand til rådighed om pligter og rettigheder i forbindelse med en retssag.

Straffeloven – relevante uddrag

§ 119, Stk. 1.
(Resumé: Trusler, vold, opfordring til vold mod sagsbehandler på arbejde à bøde eller fængsel op til 8 år)

Den, som øver vold, truer med at øve vold eller offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter trussel om vold mod nogen, hvem det påhviler at handle i medfør af offentlig tjeneste eller hverv, under udførelsen af tjenesten eller hvervet eller i anledning af samme, eller som på lige måde søger at hindre en sådan person i at foretage en lovlig tjenestehandling eller at tvinge ham til at foretage en tjenestehandling, straffes med bøde eller fængsel indtil 8 år. Ved fastsættelse af straffen skal det indgå som en skærpende omstændighed, at forholdet er begået, mens eller i umiddelbar forlængelse af at der i området foregår grov forstyrrelse af ro og orden på offentligt sted, eller at forholdet er begået mod den pågældende i dennes fritid.

§ 119, Stk. 3.
(Resumé: Forhindre sagsbehandlere i at udføre tilsyn à bøde eller fængsel op til 1½ år)

Lægger nogen ellers de nævnte personer hindringer i vejen for udførelsen af deres tjeneste eller hverv, straffes han med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder. Ved fastsættelse af straffen skal det indgå som en skærpende omstændighed, at forholdet er begået, mens eller i umiddelbar forlængelse af at der i området foregår grov forstyrrelse af ro og orden på offentligt sted.

§ 119 a.
(Resumé: Chikanering under tilsyn, f.eks. fra tilskuere à bøde eller fængsel op til 2 år)

Den, som krænker en af de i § 119 nævnte personers fred ved at kontakte, forfølge eller på anden måde chikanere den pågældende under udførelsen af tjenesten eller hvervet eller i anledning af samme, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.

§ 121, Stk. 1.
(Resumé: Tilsvining af sagsbehandler på arbejde, også telefonisk à bøde eller fængsel op til 1 år)
Den, som med hån, skældsord eller anden fornærmelig tiltale overfalder nogen af de i § 119 nævnte personer under udførelsen af hans tjeneste eller hverv eller i anledning af samme, straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år.

§ 122, Stk. 1.
(Resumé: Forsøg på bestikkelse à bøde eller fængsel op til 6 år)

Den, som uberettiget yder, lover eller tilbyder nogen, der virker i dansk, udenlandsk eller international offentlig tjeneste eller hverv, gave eller anden fordel for at formå den pågældende til at gøre eller undlade noget i tjenesten, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 år.

§ 123, Stk. 1.
(Resumé: Hvis nogen tæver/truer/kidnapper en sagsbehandler (eller dennes familie, og også i fritiden) for at påvirke en fremtidig/eksisterende forklaring til politiet/retten à bøde eller fængsel op til 8 år)

Den, som med trussel om vold forulemper, eller som med vold, ulovlig tvang efter § 260, trusler efter § 266 eller på anden måde begår en strafbar handling mod en person, dennes nærmeste eller andre med tilknytning til denne i anledning af personens forventede eller allerede afgivne forklaring til politiet eller i retten, straffes med bøde eller fængsel indtil 8 år.

§ 126, Stk. 1
Den, som fjerner eller ødelægger noget ved offentlig foranstaltning anbragt segl eller mærke, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 måneder.

§ 126, Stk. 2.
(Resumé: Hærværk eller tyveri af skilte à bøde eller fængsel op til 3 måneder)

Med bøde eller fængsel indtil 3 måneder straffes den, som borttager eller beskadiger nogen ved offentlig foranstaltning opslået bekendtgørelse.

Monsido - statistik