Smittefare/overførte sygdomme

Actioncard

Situationen

Medarbejdere der har haft kontakt med dyr, dambrug eller spildevand og som er blevet udsat for zoonoser i form af forskellige typer af bakterier, virus, svampe eller parasitter.

Bakterier, svampe, parasitter og virus kan overføres på tre måder:
• Gennem sår i huden, herunder via bid eller stik
• Gennem munden
• Gennem luftvejene

Målet med indsatsen

Forebygge smittefare
Hindre spredning til andre virksomheder og mennesker

Hvem er de udsatte, som indsatsen retter sig imod?

Indsatsen er rettet mod kommunens egne medarbejdere, som kan være udsatte for smittefarer.

Handlinger

Forebyggelse

Landbrug:

Gravide kvinder bør ikke udføre tilsyn i stalde eller på minkfarme. Sygdomstilstanden på ejendomme tjekkes og der foretages en risikovurdering inden indgang i stalde. Der anvendes altid personlige værnemidler i form af overtræksdragt og –sko. Efterfølgende foretages der grundig vask af hænder.

Spildevand:

Visse sygdomme kan forebygges med vaccination. Medarbejdere som ofte er i berøring med kloakvand eller –slam samt vandløbsmedarbejdere og dambrugstilsynsførende bør vaccineres.
Ved kontakt med spildevand foretages grundig vask af hænder og gerne ansigt, før der spises, ryges eller drikkes. Derudover skal man bade ved
arbejdstids ophør, holde krop og hænder fri for skrammer og rifter og bruger ren beskyttende beklædning og værnemidler.

Når uheldet er sket

Hvis en medarbejder føler sig syg og mistænker at det er arbejdsrelateret:

  • Medarbejderen sendes til læge/skadestue – alt efter omfang.
  • Indtil resultat af prøver foreligger, sættes medarbejderen i ”karantæne”, og udfører ikke tilsyn.
  • Såfremt der er risiko for smitte til andre mennesker, sygemeldes medarbejderen (lægelig vurdering).
  • Medarbejderen informere arbejdspladser om sygdomstilstand og evt. forløb.

Ansvarsfordeling

Mindst én gang om året tager centerchefen kontakt til koordinatorer for at afklare, om der mangler personlige værnemidler eller vaccinationer i Spildevand og Landbrug.
Ved nyansættelse skal koordinatorer gøre opmærksom på manglende personlige værnemidler og vaccinationer.

Gør vi selv

Arbejdsgiveren skal anmelde arbejdsulykker, der medfører uarbejdsdygtighed i en eller flere dage ud over tilskadekomstdagen, til Arbejdstilsynet.
Hvis ulykken antages at kunne begrunde krav om økonomisk erstatning, skal den også anmeldes til Arbejdsskadestyrelsen.

Det er centerchefens ansvar at anmeldelser bliver sendt til Arbejdstilsynet og Arbejdsskadestyrelsen.

Monsido - statistik