Vold og trusler mod personale

Actioncard, Børnecenter Himmerland. Dækker et bredt spekter af handlinger; vold, trusler, stalking, seksuel chikane m.v.

Målet med indsatsen

At reagere hensigtsmæssigt og hurtigt, når vi udsættes for vold og trusler.

Hvem er de udsatte, som indsatsen retter sig imod?

Den forurettede medarbejder og kolleger.

Handlinger

 1. Ledelsen underrettes ved først givne lejlighed.
  Susanne Gert
  Eva Sørensen
 2. Hvis den truede/voldsramte er alene kontaktes umiddelbart efter episoden en kollega.
  Hvis der er behov for psykologhjælp, kontaktes ledelsen.
 3. Der afsættes tid til at snakke situationen igennem umiddelbart efter hændelsen (inden for 24 timer).

Det vil være hensigtsmæssigt i denne samtale, at:

 • Hver medarbejder fortæller, hvordan han/hun følelsesmæssigt reagerede før, under og efter episoden.
 • Medarbejderens tilstand vurderes – ligeledes behovet for ekstern hjælp.
 • Sikre, at der er en så præcis beskrivelse af hændelsesforløbet, som muligt.
 • Der her og nu tages hensyn til;

  a) Øvrige børn
  b) Andre samarbejdspartnere
  c) Andre arbejdsopgaver
  d) Sygemelding
  e) Tage stilling til, om medarbejderen skal sendes hjem.

4. En medarbejder må ikke sendes hjem uden, at man sikrer sig, at der er nogen i hjemmet at være sammen med. Hvis det skønnes nødvendigt ledsages den voldsramte hjem.
5. Evt. politianmeldelse foretages af ledelsen – det skal dog bemærkes, at den ramte selv har ret til at anmelde. Anmeldelse skal ske snarest muligt efter hændelsen, som udgangspunkt indenfor 24 timer.
6. Hændelsen anmeldes som arbejdsskade.
7. Episoden skal drøftes snarest muligt i personalefora, hvor TR og AMR kan tilkaldes i de tilfælde, hvor det er relevant.

Gør vi selv

Det ovenstående, evt. med ekstern krisepsykolog.

Fremmed assistance

Evt. ekstern krisehjælp
Evt. politi.